CRITERIS PEDAGÒGICS DE LES SORTIDES DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA

Català  -  Castelano

 

-Català- CRITERIS PEDAGÒGICS DE LES SORTIDES DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA

- Les sortides de l’àrea d’Educació Física han de tractar continguts diferents dels desenvolupats a les sessions d’EF dins el centre, encara que poden ser interrelacionats i, al mateix temps, han de realitzar-se en instal·lacions o espais diferents a les que disposem al centre i en ambients naturals diversos. Depenent de l’objectiu, la seva duració pot ser des de vàries hores fins a varis dies. Seran de rellevant importància les sortides d’activitats físiques i esportives a la natura per ser sortides en que els continguts i situacions didàctiques presenten unes connotacions molt diferencials, al mateix temps que són sortides que en les situacions pedagògiques plantejades pel professor especialista d'EF difícilment podran ser experimentades per molts dels alumnes en la seva vida futura.

- És prioritat bàsica que l’alumne tingui una experiència el més variada possible de les sortides d’Educació Física a la natura de tal manera que aquestes incloguin una gran varietat d’activitats físiques i esportives en diferents paratges naturals i durant diferents estacions de l’any (tots tipus de muntanyes amb/sense neu i gel, rius, mar, selvas, ...). Per tant, cap promoció d’alumnes repetirà una sortida amb el mateixos continguts d'una sortida anterior, encara que cuidant les motivacions dels estudiants es puguin interaccionar continguts per a una futura sortida. També és rellevant que l’alumne experimenti al màxim possible els principis de supervivència a la natura i la vivència dels hàbits de les persones que viuen en ambients naturals o que realitzen llargues estades a la natura. Evidentment doncs, s’evitaran les estades en hotels, l’ús de restaurants pels àpats, l’assistència a discoteques, i qualsevol tipus d’activitat que no estigui d’acord amb una filosofia educativa d'autonomia i allunyada de la societat industrial de consumisme extrem, i que apart suposin despeses econòmiques extres.

- Cada promoció d’alumnes pot seguir una planificació de sortides de l’àrea d’Educació Física diferent i personalitzada al llarg dels 6 anys de primària, 4 anys d’ESO i, si s’escau, dels 2 anys de Batxillerat.

- Cada professor d’Educació Física valorarà per a cada promoció d’alumnes quines sortides són més adients durant cada curs escolar segons els objectius pedagògics de l’àrea d’Educació Física, les experiències dels alumnes en sortides anteriors i els interessos i motivacions dels respectius alumnes.

- Alumnes de dos nivells educatius diferents no realitzaran una mateixa sortida d’Educació Física conjuntament. Si excepcionalment la selecció d’una sortida coincideix entre dues promocions d’alumnes diferents durant un curs escolar, es pot plantejar la possibilitat de realitzar-la coordinadamente, sempre i quan els professors d’Educació Física responsables considerin que pot ser beneficiós per als alumnes i ambdós grups assoleixin les respectives optimitzacions plantejades.

- Els professors acompanyants seran seleccionats pels professors d'EF considerant el següents aspectes: mínim nivell motriu, condicions per practicar l'activitat prevista acompanyant als alumnes, motivació per participar a la sortida col·laborant de forma activa, qualitat d'interrelació amb els alumnes, nivell de respecte/autoritat moral en front als alumnes, i experiència en sortides realitzades en condicions educatives i al medi natural.

- Si la sortida en qüestió requereix material, instal·lacions i professionals especialistes per a la realització de l'activitat planificada; els professors d'EF supervisaran, orientaran i si cal definiran les condicions de práctica i organització de tota l'activitat per tal d'assegurar la seguretat dels alumnes i l'assoliment dels objectius previstos.

- Si es plantegen sortides interdisciplinars amb altres àrees educatives, caldrà valorar si els objectius i continguts plantejats per les altres àreas són compatibles amb els plantejats per la nostre àrea i amb els objectius i continguts pròpiament transversals. Si els professors d'altres àreas estan capacitats i motivats es podran aconseguir proyectos interdisciplinars molt interessants pels alumnes.

- La participació a les sortides de l’àrea d’Educació Física gratuïtes és obligatòria per a tots els alumnes i poden ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura.

- La participació a les sortides de l’àrea d’Educació Física no gratuïtes no és obligatòria per als alumnes. Dites sortides només es desenvoluparan si tots els alumnes poden pagar-la. Si no és així, no es plantejarà la sortida fins que no s’hagin aconseguit les pertinents ajudes econòmiques per a tots els alumnes que ho necessitin. Un cop coberta aquesta condició, si no hi ha més de un 80% de participació d’alumnes a la sortida, la sortida no es portarà a terme. Excepcionalment, aquest percentatge es canviarà si el motiu dels alumnes que no “volen”-"poden" participar a la sortida no està prou justificat ni prou avalat per pares o tutors legals. Un cop aconseguits aquests requisits, la sortida pot ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura.

- Per a totes les sortides de l’àrea d’Educació Física es plantejarà un treball previ, un treball durant la vivenciació de la sortida i un treball posterior a la sortida per tal que l’alumne  sempre faci una auto-avaluació de la seva experiència. Aquests treballs també poden ser motiu de puntuació dins de l’avaluació de l’assignatura.

- El professor d’Educació Física responsable d’un alumne que tingui una acumulació significativa de faltes d’ ”actitud-comportament” durant les sessions d’Educació Física pot decidir no fer-se responsable de l’anomenat alumne a les sortides de la nostre àrea.

- Un cop seleccionada una sortida a partir de tots aquests criteris, el Departament d’Educació Física iniciarà els tràmits per presentar la sortida a la reunió d’equips docents pertinent per coordinar les dates de la sortida d'EF amb les dates de possibles sortides d’altres àrees; i posteriorment serà presentada al consell escolar per a la seva aprovació.

- Qualsevol situació nova no contemplada en aquesta declaració  de principis pedagògics serà analitzada al Departament d’Educació Física per tal de prendre una decisió consensuada.

 

Departament d'Educació Física
Setembre 2003

 

 

 

-Castellano- CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE LAS SALIDAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

- Las salidas del área de Educación Física han de tratar contenidos distintos a los desarrollados en las sesiones de EF dentro del centro, aunque pueden ser interrelacionados, y, al mismo tiempo, han de realizarse en instalaciones o espacios distintos a los que se disponen en el centro y en ambientes naturales diversos. Dependiendo del objetivo, su duración puede ser desde varias horas hasta varios días. Serán de relevante importancia las salidas de actividades físicas y deportivas en la naturaleza por ser salidas en que los contenidos y situaciones didácticas presentan unas connotaciones muy diferenciales, al mismo tiempo que son salidas que en las situaciones pedagógicas planteadas por el profesor especialista de EF difícilmente podrán ser experimentadas por muchos de los alumnos en su vida futura.

- Es prioridad básica que el alumno tenga una experiencia lo más variada posible de las salidas de Educación Física en la naturaleza de tal manera que estas incluyan una gran variedad de actividades físicas y deportivas en diferentes parajes naturales y durante diferentes estaciones del año (todos tipos de montañas con/sin nieve, ríos, mar, selvas, ...). Por lo tanto, ninguna promoción de estudiantes repetirá una salida con los mismos contenidos de una salida anterior, aunque cuidando las motivaciones de los estudiantes se puedan interaccionar contenidos para una futura salida. También es relevante que el alumno experimente al máximo posible los principios de supervivencia en la naturaleza y la vivenciación de los hábitos de las personas que viven en ambientes naturales o que realicen largas estancias en la naturaleza. Evidentemente pues, se evitarán las estancias en hoteles, el uso de restaurantes por las comidas, la asistencia a discotecas, y cualquier tipo de actividad que no esté de acuerdo con una filosofía educativa de autonomía y alejada de la sociedad industrial de consumismo extremo, y que aparte supongan gastos económicos extras.

- Cada promoción de alumnos puede seguir una planificación de salidas del área de Educación Física diferente a lo largo de los 6 años de primaria, 4 años de la ESO y, si cabe, de los 2 años de Bachillerato.

- Cada profesor de EF valorará para cada promoción de alumnos qué salidas son más adecuadas durante cada curso escolar según los objetivos pedagógicos del área de Educación Física, las experiencias de los alumnos en salidas anteriores y los intereses y motivaciones de los respectivos alumnos.

- Alumnos de dos niveles educativos diferentes no realizarán una misma salida de Educación Física conjuntamente. Si excepcionalmente la selección de una salida coincide entre dos promociones de alumnos diferentes durante un curso escolar, se puede plantear la posibilidad de realizarla coordinadamente, siempre y cuando los dos profesores de Educación Física responsables consideren que puede ser beneficioso para los alumnos y ambos grupos consigan las respectivas optimizaciones planteadas.

- Los profesores acompañantes serán seleccionados por los profesores de EF considerando los siguientes aspectos: mínimo nivel motriz, condiciones para practicar la actividad prevista acompañando a los alumnos, motivació para participar en la salida colaborando de forma activa, cualidad de interrelación con los alumnos, nivel de respeto/autoridad moral frente a los alumnos, y experiencia en salidas realizadas en condiciones educativas y en el medio natural.

- Si la salida en cuestión requiere material, instalaciones y profesionales especialistas para la realización de la actividad planificada; los profesores de EF supervisarán, orientarán y si es necesario definirán las condiciones de práctica y organización de toda la actividad para asegurar la seguridad de los alumnos y la consecución de los objetivos previstos.

- Si se plantean salidas interdisciplinares con otras áreas educativas, se deberá valorar si los objetivos y contenidos planteados por las otras áreas son compatibles con los planteados por nuestra área y con los objetivos y contenidos própiamente transversales. Si los profesores de otras áreas están capacitados y motivados se podrán conseguir proyectos interdisciplinares muy interesantes para los alumnos.

- La participación a las salidas del área de Educación Física gratuitas es obligatoria para todos los alumnos y pueden ser motivo de puntuación dentro de la evaluación de la asignatura.

- La participación en las salidas del área de Educación Física no gratuitas no es obligatoria para los alumnos. Dichas salidas sólo se desarrollarán si todos los alumnos pueden pagarla. Si no es así, no se planteará la salida hasta que no se hayan conseguido las pertinentes ayudas económicas para todos los alumnos que lo necesiten. Una vez cubierta esta condición, si no hay más de un 80% de participación de alumnos en la salida, la salida no se llevará a término. Excepcionamente, este porcentage se canviará si el motivo de los alumnos que no "quieren"-"pueden" participar en la salida no está suficientemente justificado ni suficiente avalado por padres o tutores legales. Una vez conseguidos estos requisitos, la salida puede ser motivo de puntuación dentro de la evaluación de la asignatura.

- Para todas las salidas del área de Educación Física se planteará un trebajo previo, un trabajo durante la vivenciación de la salida y un trabajo posterior a la salida para que el alumno siempre realice una auto-evaluación de su experiencia. Estos trabajos también pueden ser motivo de puntuación dentro de la evaluación de la asignatura.

- El profesor de EF responsable de un alumno que tenga una acumulación significativa de faltas de "actitud-comportamiento" durante las sesiones de EF, puede decidir no hacerse responsable de dicho alumno en las salidas de nuestra área.

- Una vez seleccionada una salida a partir de todos estos criterios, el Departamento de Educación Física iniciará los trámites para presentar la salida en la reunión de equipos docentes pertinente para coordinar las fechas de la salida de EF con las fechas de posibles salidas de otras áreas; y posteriormente será presentada al consejo escolar para su aprovación.

- Cualquier situación nueva no contemplada en esta declaración de principios pedagógicos será analizada en el Departamento de Educación Física para poder tomar una decisión consensuada.Departament d'Educació Física
Setembre 2003

 
 
 

 

© 2003-2007  David Ribera-Nebot DRN  educaciofisica.org
TOTS ELS DRETS RESERVATS
Contacte/Contact us